3.o SLUŽBY
Služby sa skladajú z revíznej a servisnej činnosti.

3a.o REVÍZIE TLAKOVÝCH NÁDOB
Revízna činnosť pri prevádzkovaní vyhradených tlakových nádob stabilných – hydropneumatických akumulátorov tlaku
podľa Vyhlášky 508/2009 Z.z., normy STN 69 0012:2014 a bezpečnostnotechnického pravidla 31/BTP/TI.

3a.01 – Prvé vonkajšie prehliadky nádob
Posúdenie stavu s vyhotovením východiskovej revízie hydropneumatického akumulátora tlaku v nových
výrobných zariadeniach podľa 508/2009 Z.z. §13 a STN 69 0012:2014 ods.5.1.1.

3a.02 – Opakované vonkajšie prehliadky nádob
Posúdenie stavu s vyhotovením opakovanej každoročnej správy z vonkajšej prehliadky hydropneumatického
akumulátora tlaku podľa 508/2009 Z.z. §13 a STN 69 0012:2014 ods.5.1.2.

3a.03 – Vnútorné prehliadky nádob
Vyhotovenie zápisu z vnútornej prehliadky po 5 rokoch bez nutnosti odstavenia výrobného zariadenia podľa
508/2009 Z.z. §13 a STN 69 0012:2014 ods.5.1.3.

3a.04 – Tlakové skúšky akumulátorov tlaku
Vykonanie tlakovej skúšky po 10 rokoch hydropneumatického akumulátora tlaku skúšobným tlakom až do 540
bar alebo pri výmene vaku alebo membrány podľa 508/2009 Z.z. §13 a STN 69 0012:2014 ods.5.1.10.

3a.05 – Zabezpečenie úradných skúšok
Zabezpečenie výkonu úradnej skúšky orgánom dozoru na nádobách skupina „Ab1“ podľa 508/2009 Z.z. §12.

3a.06 – Vyhotovenie prevádzkových denníkov
Vyhotovenie prevádzkového denníka pre hydropneumatický akumulátor tlaku podľa 508/2009 Z.z. §8 pís.a).

3a.07 – Vedenie dokumentácie nádob
Pravidelné zakladenie nových dokumentov do prevádzkových denníkov nádob podľa 508/2009 Z.z. §8 pís b).

3a.08 – Školenie obsluhy tlakových nádob
Pravidelné overovanie odborných vedomostí obsluhy tlakových nádob každé 2 roky s vyhotovením dokladu
podľa 508/2009 Z.z. §17.

3a.09 – Vyhotovenie pasportov akumulátorov tlaku
Vyhotovenie pasportu pre staršie hyrdopneumatické akumulátory tlaku do roku výroby 2006 s pevnostným
výpočtom podľa 31/BTP/TI časť 7.2.

3a.10 – Vyhotovenie pevnostných výpočtov nádob
Vyhotovenie pevnostného výpočtu jednotlivých časti tlakovej nádoby podľa 31/BTP/TI časti 4.2 až 4.25.

3a.11 – Vyhotovenie prevádzkového predpisu
Vyhotovenie miestneho prevádzkového predpisu na prevádzku vyhradeného technického zariadenia podľa
508/2009 Z.z. §8 pís. c).

3b.o SERVIS HYDROPNEUMATICKÝCH AKUMULÁTOROV TLAKU

3b.01 – Kontrola plniaceho tlaku dusíka akumulátora tlaku
Kontrola plniaceho tlaku dusíka vo všetkých druhoch hydropneumatických akumulátoroch tlaku priamo na
výrobnom zariadení.

3b.02 – Doplnenie tlaku dusíka do akumulátora tlaku
Kontrola a doplnenie tlaku dusíka na požadovaný plniaci tlak Po s vystavením a vyhodnotením nameraných
údajov v zápise o kontrole.

3b.03 – Výmena vakov a membrán v akumulátoroch tlaku
Výmena deravých vakov a membrán v hydropneumatických akumulátoroch všetkých druhov priamo
u zákazníka s naplnením plniacim tlakom.

3b.04 – Výmena a montáž akumulátorov v hydraulických agregátoch
Demontáž, oprava a montáž hydropneumatických akumulátorov tlaku vo výrobnom zariadení s vyhotovením
zápisu o činnosti.

3b.05 – Diagnostika funkcie akumulátora tlaku
Meranie tlakových pomerov hydraulického systému a výpočet plniaceho tlaku dusíka.

3b.06 – Zapožičanie akumulátora tlaku
Zapožičanie cca 30 ks akumulátorov tlaku rôznych druhov a typov po dobu nutnej opravy nefunkčného
akumulátora.

3c.o REVÍZIE URČENÝCH TECHNICKÝCH ZARIADENÍ NA LANOVÝCH DRÁHACH

3c.01 – Prvádzková revíza tlakového zariadenia
Kontrola tlakového zariadenia v prevádzke zameraná na stav a funkčnosť kontrolovaného celku s vyhotovením
revíznej správy podľa Vyhlášky 205/2010 Z.z.§15

3c.02 – Vnútorná revízia tlakového zariadenia
Vizuálna kontrola s meraním hrúbky steny nádoby s vyhotovením zápisu podľa Vyhlášky 205/2010 Z.z.§15

3c.03 – Tlakové skúšky akumulátorov tlaku
Vykonanie tlakovej skúšky po 10 rokoch hydropneumatického akumulátora tlaku skúšobným tlakom až do 540
bar alebo pri výmene vaku alebo membrány podľa 205/2010 Z.z. §12 a STN 69 0012:2014 ods.5.1.10.

3c.04 – Zabezpečenie úradných skúšok tlakového zariadenia
Zabezpečenie výkonu úradnej skúšky bezpečnostným orgánom podľa 205/2010 Z.z. §6.

3c.05 – Vyhotovenie prevádzkových denníkov
Vyhotovenie prevádzkového denníka pre tlakové zariadenie podľa 205/2010 Z.z. §4 ods.(1) a (2).

3c.06 – Vedenie evidencie určených tlakových zariadení
Pravidelné zakladenie nových dokumentov do prevádzkových denníkov tlakového zariadenia podľa 205/2010
Z.z. §4 ods.(9).

3c.07 – Školenie obsluhy určených tlakových zariadení
Pravidelné overovanie odborných vedomostí obsluhy určených tlakových zariadení každých 5 rokov
s vyhotovením dokladu podľa 205/2010 Z.z. §19 ods.(2) pís. d).

3c.08 – Vyhotovenie pasportov akumulátorov tlaku
Vyhotovenie pasportu pre určené tlakové zariadenia – hyrdopneumatické akumulátory tlaku podľa 205/2010
Z.z. §4 príloha č.2 č.:6 pís. h).

3c.09 – Vyhotovenie prevádzkového predpisu
Vyhotovenie prevádzkového predpisu tlakového zariadenia podľa 205/2010 Z.z. §19 ods. (2) pís. b).

Služby