Zrevidujeme vám určené technické zariadenia tlakové na lanových dráhach. Nielenže skontrolujeme tlakové zariadenia v prevádzke a urobíme vizuálnu kontrolu s meraním hrúbky stien nádob, ale tiež sa postaráme o tlakové a úradné skúšky. Napokon vám radi vyhotovíme prevádzkový denník, pasport a prevádzkový predpis tlakového zariadenia. Okrem toho každých päť rokov overíme odbornú spôsobilosť obsluhy nádob. 

REVÍZIE URČENÝCH TECHNICKÝCH ZARIADENÍ NA LANOVÝCH DRÁHACH

Prvádzková revíza tlakového zariadenia
Kontrola tlakového zariadenia v prevádzke zameraná na stav a funkčnosť kontrolovaného celku s vyhotovením revíznej správy podľa Vyhlášky 205/2010 Z.z.§15

Vnútorná revízia tlakového zariadenia
Vizuálna kontrola s meraním hrúbky steny nádoby s vyhotovením zápisu podľa Vyhlášky 205/2010 Z.z.§15

Tlakové skúšky akumulátorov tlaku
Vykonanie tlakovej skúšky po 10 rokoch hydropneumatického akumulátora tlaku skúšobným tlakom až do 540 bar alebo pri výmene vaku alebo membrány podľa 205/2010 Z.z. §12 a STN 69 0012:2014 ods.5.1.10.

Zabezpečenie úradných skúšok tlakového zariadenia
Zabezpečenie výkonu úradnej skúšky bezpečnostným orgánom podľa 205/2010 Z.z. §6.

Vyhotovenie prevádzkových denníkov
Vyhotovenie prevádzkového denníka pre tlakové zariadenie podľa 205/2010 Z.z. §4 ods.(1) a (2).

Vedenie evidencie určených tlakových zariadení
Pravidelné zakladenie nových dokumentov do prevádzkových denníkov tlakového zariadenia podľa 205/2010 Z.z. §4 ods.(9).

Školenie obsluhy určených tlakových zariadení
Pravidelné overovanie odborných vedomostí obsluhy určených tlakových zariadení každých 5 rokov s vyhotovením dokladu podľa 205/2010 Z.z. §19 ods.(2) pís. d).

Vyhotovenie pasportov akumulátorov tlaku
Vyhotovenie pasportu pre určené tlakové zariadenia – hyrdopneumatické akumulátory tlaku podľa 205/2010 Z.z. §4 príloha č.2 č.:6 pís. h).

Vyhotovenie prevádzkového predpisu
Vyhotovenie prevádzkového predpisu tlakového zariadenia podľa 205/2010 Z.z. §19 ods. (2) pís. b).